Oriya

Annamayya Keerthanas Daachuko Nee Paadaalaku – Oriya

Comments Off on Annamayya Keerthanas Daachuko Nee Paadaalaku – Oriya 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ

ରାଗଂ: ଆରଭି

ଦାଚୁକୋ ନୀପାଦାଲକୁଦଗ ନେ ଜେସିନପୂଜ ଲିଵି |
ପୂଚି ନୀକୀରୀତିରୂପପୁଷ୍ପମୁ ଲିଵି ୟୟ୍ୟା ||

ଵୋକ୍କ ସଂକୀର୍ତନେ ଚାଲୁ ଵୋଦ୍ଦିକୈ ମମ୍ମୁ ରକ୍ଷିଂଚଗ |
ତକ୍କିନଵି ଭାଂଡାରାନ ଦାଚି ଵୁଂଡନୀ |
ଵେକ୍କସମଗୁନୀ ନାମମୁ ଵେଲ ସୁଲଭମୁ ଫଲ ମଧିକମୁ |
ଦିକ୍କୈ ନନ୍ନେଲିତି ଵିକ ନଵି ତୀରନି ନା ଧନମୟ୍ୟା ||

ନାନାଲିକପୈନୁଂଡି ନାନାସଂକୀର୍ତନଲୁ |
ପୂନି ନାଚେ ନିନ୍ନୁ ବୋଗଡିଂଚିତିଵି |
ଵେନାମାଲ ଵେନ୍ନୁଡା ଵିନୁତିଂଚ ନେଂତଵାଡ |
କାନିମ୍ମନି ନା କୀପୁଣ୍ୟମୁ ଗଟ୍ଟିତି ଵିଂତେୟୟ୍ୟା ||

ୟୀମାଟ ଗର୍ଵମୁ ଗାଦୁ ନୀ ମହିମେ କୋନିୟାଡିତିଗାନି |
ଚେମୁଂଚି ନାସ୍ଵାତଂତ୍ର୍ୟମୁ ଚେପ୍ପିନଵାଡଗାନୁ |
ନେମାନ ବାଡେଵାଡନୁ ନେରମୁ ଲେଂଚକୁମୀ |
ଶ୍ରୀମାଧଵା ନେ ନୀଦାସୁଡ ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶୁଡଵୟ୍ୟା ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics