Malayalam

Annamayya Keerthanas Choodaramma Satulaaraa – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Choodaramma Satulaaraa – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ചൂഡരമ്മ സതുലാരാ സോബാന പാഡരമ്മ |
കൂഡുന്നദി പതി ചൂഡി കുഡുത നാംചാരി ||

ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിയട സിംഗാരാലകേ മരുദു |
കാമുനി തല്ലിയട ചക്കദനാലകേ മരുദു |
സോമുനി തോബുട്ടുവട സൊംപുകളലകേമരുദു |
കോമലാംഗി ഈ ചൂഡി കുഡുത നാംചാരി ||

കലശാബ്ധി കൂതുരട ഗംഭീരലകേ മരുദു |
തലപലോക മാതയട ദയ മരി ഏമരുദു |
ജലജനിവാസിനിയട ചല്ലദനമേമരുദു |
കൊലദിമീര ഈ ചൂഡി കുഡുത നാംചാരി ||

അമരവംദിതയട അട്ടീ മഹിമ ഏമരുദു |
അമൃതമു ചുട്ടമട ആനംദാലകേമരുദു |
തമിതോ ശ്രീവേംകടേശു ദാനെ വച്ചി പെംഡ്ലാഡെ |
കൗമെര വയസ്സു ഈ ചൂഡി കുഡുത നാംചാരി ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics