Malayalam

Annamayya Keerthanas Cheri Yasodaku – Malayalam

0 Comments 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ചേരി യശോദകു ശിശു വിതഡു
ധാരുണി ബ്രഹ്മകു തംഡ്രിയു നിതഡു ||

സൊലസി ചൂചിനനു സൂര്യചംദ്രുലനു
ലലി വെദചല്ലെഡുലക്ഷണുഡു |
നിലിചിനനിലുവുന നിഖിലദേവതല
കലിഗിംചു സുരലഗനിവോ യിതഡു ||

മാടലാഡിനനു മരിയജാംഡമുലു
കോടുലു വോഡമേടിഗുണരാശി |
നീടഗുനൂര്പുല നിഖിലവേദമുലു
ചാടുവനൂ രേടിസമുദ്ര മിതഡു ||

മുംഗിട ജൊലസിന മോഹന മാത്മല
ബൊംഗിംചേഘനപുരുഷുഡു |
സംഗതി മാവംടിശരണാഗതുലകു
നംഗമു ശ്രീവേംകടാധിപു ഡിതഡു ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics