Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Cheri Yasodaku – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Cheri Yasodaku – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

चेरि यशोदकु शिशु वितडु
धारुणि ब्रह्मकु तण्ड्रियु नितडु ॥

सोलसि चूचिननु सूर्यचन्द्रुलनु
ललि वेदचल्लेडुलक्षणुडु ।
निलिचिननिलुवुन निखिलदेवतल
कलिगिञ्चु सुरलगनिवो यितडु ॥

माटलाडिननु मरियजाण्डमुलु
कोटुलु वोडमेटिगुणराशि ।
नीटगुनूर्पुल निखिलवेदमुलु
चाटुवनू रेटिसमुद्र मितडु ॥

मुङ्गिट जोलसिन मोहन मात्मल
बोङ्गिञ्चेघनपुरुषुडु ।
सङ्गति मावण्टिशरणागतुलकु
नङ्गमु श्रीवेङ्कटाधिपु डितडु ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics