Malayalam

Annamayya Keerthanas Chandamama Raavo – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Chandamama Raavo – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ചംദമാമ രാവോ ജാബില്ലി രാവോ
കുംദനപു പൈഡി കോര വെന്ന പാലു തേവോ ||

നഗുമോമു ചക്കനി യയ്യകു നലുവ ബുട്ടിംചിന തംഡ്രികി
നിഗമമു ലംദുംഡേ യപ്പകു മാ നീല വര്ണുനികി |
ജഗമെല്ല നേലിന സ്വാമികി ഇംദിര മഗനികി
മുഗുരികി മൊദലൈന ഘനുനികിമാ മുദ്ദുല മുരാരി ബാലുനികി ||

തെലിദമ്മി കന്നുല മേടികി മംചി തിയ്യനി മാടല ഗുമ്മകു
കലികി ചേതല കോഡെകുമാ കതല കാരി ഈ ബിഡ്ഡകു |
കുല മുദ്ധിംചിന പട്ടെകു മംചി ഗുണമുലു കലിഗിന കോഡെകു
നിലുവെല്ല നിംഡു വൊയ്യാരികി നവ നിധുല ചൂപുല ജൂസേ സുഗുണുനകു ||

സുരല ഗാചിന ദേവരകു ചുംചു ഗരുഡുനി നെക്കിന ഗബ്ബികി
നെരവാദി ബുദ്ധുല പെദ്ദകു മാ നീടു ചേതല പട്ടികി |
വിരുല വിംടി വാനി യയ്യകു വേവേലു രൂപുല സ്വാമികി
സിരിമിംചു നെരവാദി ജാണകു മാ ശ്രീ വേംകടേശ്വരുനികി ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന നാരായണതേ നമോ നമോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics