Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Chandamama Raavo – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Chandamama Raavo – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

चन्दमाम रावो जाबिल्लि रावो
कुन्दनपु पैडि कोर वेन्न पालु तेवो ॥

नगुमोमु चक्कनि यय्यकु नलुव बुट्टिञ्चिन तण्ड्रिकि
निगममु लन्दुण्डे यप्पकु मा नील वर्णुनिकि ।
जगमेल्ल नेलिन स्वामिकि इन्दिर मगनिकि
मुगुरिकि मोदलैन घनुनिकिमा मुद्दुल मुरारि बालुनिकि ॥

तेलिदम्मि कन्नुल मेटिकि मञ्चि तिय्यनि माटल गुम्मकु
कलिकि चेतल कोडेकुमा कतल कारि ई बिड्डकु ।
कुल मुद्धिञ्चिन पट्टेकु मञ्चि गुणमुलु कलिगिन कोडेकु
निलुवेल्ल निण्डु वोय्यारिकि नव निधुल चूपुल जूसे सुगुणुनकु ॥

सुरल गाचिन देवरकु चुञ्चु गरुडुनि नेक्किन गब्बिकि
नेरवादि बुद्धुल पेद्दकु मा नीटु चेतल पट्टिकि ।
विरुल विण्टि वानि यय्यकु वेवेलु रूपुल स्वामिकि
सिरिमिञ्चु नेरवादि जाणकु मा श्री वेङ्कटेश्वरुनिकि ॥

Read Related Stotrams:

– अन्नमय्य कीर्तन नारायणते नमो नमो

– अन्नमय्य कीर्तन अदिवो अल्लदिवो

– अन्नमय्य कीर्तन कोण्डललो नेलकोन्न

– अन्नमय्य कीर्तन तन्दनाना अहि

– श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics