Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Chaduvulone Harina – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Chaduvulone Harina – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

चदुवुलोने हरिनि जट्टिगोनवलेगाक ।
मदमुगप्पिनमीद मगुड नदि गलदा ॥

जडमतिकि सहजमे संसारयातन यिदि ।
कडु निन्दुलो बरमु गडियिञ्चवलेगाक ।
तोडरि गालप्पुडु तूर्पेत्तक तानु ।
विडिचि मऱचिन वेनक वेदकिते गलदा ॥

भवबन्धुनकु विधिपापपुण्यपुलङ्के ।
तिविरि यिन्दुने तेलिवि तेलुसुकोवलेगाक ।
अवल वेन्नेललोने अल्लुनेरे ल्लिन्ते ।
निविरि निन्नटिवुनिकि नेटिकि गलदा ॥

देहधारिकि गलदे तेगनियिन्द्रियबाध ।
साहसम्बुन भक्ति साधिञ्चवलेगाक ।
यिहलनु श्रीवेङ्कटेशुदासुलवलन ।
वूहिञ्चि गतिगानक वोदिगिते गलदा ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics