Malayalam

Annamayya Keerthanas Chaaladaa Hari Naama – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Chaaladaa Hari Naama – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗമു : ഹംസധ്വനി

ചാലദാ ഹരി നാമ സൗഖ്യാമൃതമു ദമകു |
ചാലദാ ഹിതവൈന ചവുലെല്ലനു നൊസഗ ||

ഇദി യൊകടി ഹരി നാമ മിംതൈന ജാലദാ |
ചെദരകീ ജന്മമുല ചെരലു വിഡിപിംച |
മദിനൊകടെ ഹരിനാമ മംത്രമദി ചാലദാ |
പദിവേല നരക കൂപമുല വെഡലിംച ||

കലദൊകടി ഹരിനാമ കനകാദ്രി ചാലദാ |
തൊലഗുമനി ദാരിദ്ര്യദോഷംബു ചെരുച |
തെലിവൊകടി ഹരിനാമദീപ മദി ചാലദാ |
കലുഷംപു കഠിന ചീകടി പാരദ്രോല ||

തഗുവേംകടേശു കീര്തനമൊകടി ചാലദാ |
ജഗമുലോ കല്പഭൂജംബു വലെ നുംഡ |
സൊഗസി യീവിഭുനി ദാസുല കരുണ ചാലദാ |
നഗവു ജൂപുലനു നുന്നതമെപുഡു ജൂപ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics