Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Chaaladaa Hari Naama – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Chaaladaa Hari Naama – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागमु : हंसध्वनि

चालदा हरि नाम सौख्यामृतमु दमकु ।
चालदा हितवैन चवुलेल्लनु नोसग ॥

इदि योकटि हरि नाम मिन्तैन जालदा ।
चेदरकी जन्ममुल चेरलु विडिपिञ्च ।
मदिनोकटे हरिनाम मन्त्रमदि चालदा ।
पदिवेल नरक कूपमुल वेडलिञ्च ॥

कलदोकटि हरिनाम कनकाद्रि चालदा ।
तोलगुमनि दारिद्र्यदोषम्बु चेरुच ।
तेलिवोकटि हरिनामदीप मदि चालदा ।
कलुषम्पु कठिन चीकटि पारद्रोल ॥

तगुवेङ्कटेशु कीर्तनमोकटि चालदा ।
जगमुलो कल्पभूजम्बु वले नुण्ड ।
सोगसि यीविभुनि दासुल करुण चालदा ।
नगवु जूपुलनु नुन्नतमेपुडु जूप ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics