Malayalam

Annamayya Keerthanas Chaaladaa Brahmamidi – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Chaaladaa Brahmamidi – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ചാലദാ ബ്രഹ്മമിദി സംകീര്തനം മീകു |
ജാലെല്ല നഡഗിംചു സംകീര്തനമ് ||

സംതോഷ കരമൈന സംകീര്തനമ് |
സംതാപ മണഗിംചു സംകീര്തനമ് |
ജംതുവുല രക്ഷിംചു സംകീര്തനമ് |
സംതതമു ദലചുഡീ സംകീര്തനമ് ||

സാമജമു ഗാംചിനദി സംകീര്തനമ് |
സാമമുന കെക്കുഡീ സംകീര്തനമ് |
സാമീപ്യ മിംദരികി സംകീര്തനമ് |
സാമാന്യമാ വിഷ്ണു സംകീര്തനമ് ||

ജമുബാരി വിഡിപിംചു സംകീര്തനമ് |
സമ ബുദ്ധി വൊഡമിംചു സംകീര്തനമ് |
ജമളി സൗഖ്യമുലിച്ചു സംകീര്തനമ് |
ശമദമാദുല ജേയു സംകീര്തനമ് ||

ജലജാസനുനി നോരി സംകീര്തനമ് |
ചലിഗൊംഡ സുതദലചു സംകീര്തനമ് |
ചലുവ ഗഡു നാലുകകു സംകീര്തനമ് |
ചലപട്ടി തലചുഡീ സംകീര്തനമ് ||

സരവി സംപദലിച്ചു സംകീര്തനമ് |
സരിലേനി ദിദിയപോ സംകീര്തനമ് |
സരുസ വേംകട വിഭുനി സംകീര്തനമ് |
സരുഗനനു ദലചുഡീ സംകീര്തനമ് ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics