Malayalam

Annamayya Keerthanas Brahma Kadigina Padamu – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Brahma Kadigina Padamu – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

ബ്രഹ്മ കഡിഗിന പാദമു
ബ്രഹ്മമു ദാനെ നീ പാദമു ||

ചെലഗി വസുധ ഗൊലിചിന നീ പാദമു
ബലി തല മോപിന പാദമു |
തലകഗ ഗഗനമു തന്നിന പാദമു
ബലരിപു ഗാചിന പാദമു ||

കാമിനി പാപമു കഡിഗിന പാദമു
പാമുതല നിഡിന പാദമു |
പ്രേമപു ശ്രീസതി പിസികെഡി പാദമു
പാമിഡി തുരഗപു പാദമു ||

പരമ യോഗുലകു പരി പരി വിധമുല
പരമൊസഗെഡി നീ പാദമു |
തിരുവേംകടഗിരി തിരമനി ചൂപിന
പരമ പദമു നീ പാദമു ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന ഭാവയാമി ഗോപാലബാലം

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics