Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Bhaavamu Lona – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Bhaavamu Lona – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: देसाक्षि

भावमुलोना बाह्यमुनन्दुनु ।
गोविन्द गोविन्दयनि कोलुववो मनसा ॥

हरि यवतारमुले यखिल देवतलु
हरि लोनिवे ब्रह्माण्डम्बुलु ।
हरि नाममुले अन्नि मन्त्रमुलु
हरि हरि हरि हरि यनवो मनसा ॥

विष्णुनि महिमले विहित कर्ममुलु
विष्णुनि पोगडेडि वेदम्बुलु ।
विष्णुडोक्कडे विश्वान्तरात्मुडु
विष्णुवु विष्णुवनि वेदकवो मनसा ॥

अच्युतुडितडे आदियु नन्त्यमु
अच्युतुडे यसुरान्तकुडु ।
अच्युतुडु श्रीवेङ्कटाद्रि मीदनिदे
अच्युत यच्युत शरणनवो मनसा ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics