Tamil

Annamayya Keerthanas Ati Dushtuda Ne Nalusudanu – Tamil

Comments Off on Annamayya Keerthanas Ati Dushtuda Ne Nalusudanu – Tamil 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: அன்னமாசார்ய

அதிதுஷ்டுட னே னலஸுடனு |
யிதரவிவேகம் பிகனேல ||

எக்கட னென்னிட யேமி ஸேஸிதினொ
னிக்கபுதப்புலு னேரமுலு |
கக்கன னின்னிட கலிகினனீவே
திக்குகாக மரி திக்கேதி ||

கோரபுபாபமு கோட்லஸம்க்யலு
சேருவ னிவெ னாசேஸினிவி |
னீரஸுனகு னிடு னீக்றுப னாகிக
கூரிமி னா யெட குணமேதி ||

யெறிகி சேஸினதி யெறுகக சேஸின-
கொறதலு னாயெட கோடுலிவே |
வெறபு தீர்சி ஶ்ரீவேம்கடேஶ காவு
மறவக னாகதி மறி யேதி ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics