Malayalam

Annamayya Keerthanas Antaryami Alasiti – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Antaryami Alasiti – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: ശിവ രംജനി

അംതര്യാമി അലസിതി സൊലസിതി |
ഇംതട നീ ശരണിദെ ജൊച്ചിതിനി ||

കോരിന കോര്കുലു കോയനി കട്ലു |
തീരവു നീവവി തെംചക |
ഭാരപു ബഗ്ഗാലു പാപ പുണ്യമുലു |
നേരുപുല ബോനീവു നീവു വദ്ദനക ||

ജനുല സംഗമുല ജക്ക രോഗമുലു |
വിനു വിഡുവവു നീവു വിഡിപിംചക |
വിനയപു ദൈന്യമു വിഡുവനി കര്മമു |
ചനദദി നീവിടു ശാംതപരചക ||

മദിലോ ചിംതലു മൈലലു മണുഗുലു |
വദലവു നീവവി വദ്ദനക |
എദുടനെ ശ്രീ വെംകടേശ്വര നീവദെ |
അദന ഗാചിതിവി അട്ടിട്ടനക ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics