Malayalam

Annamayya Keerthanas Anni Mantramulu – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Anni Mantramulu – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

അന്നി മംത്രമുലു നിംദേ ആവഹിംചെനു
വെന്നതോ നാകു ഗലിഗെ വേംകടേശു മംത്രമു ||

നാരദുംഡു ജപിയിംചെ നാരായണ മംത്രമു
ചേരെ പ്രഹ്ലാദുഡു നാരസിംഹ മംത്രമു |
കോരി വിഭീഷണുംഡു ചേകൊനെ രാമ മംത്രമു
വേരെ നാകു ഗലിഗെ വേംകടേശു മംത്രമു ||

രംഗഗു വാസുദേവ മംത്രമു ധ്രുവുംഡു ജപിയിംചെ
നംഗ വിംവെ കൃഷ്ണ മംത്ര മര്ജുനുംഡുനു |
മുംഗിട വിഷ്ണു മംത്രമു മൊഗി ശുകുഡു പഠിംചെ
വിംഗഡമൈ നാകു നബ്ബെ വേംകടേശു മംത്രമു ||

ഇന്നി മംത്രമുല കെല്ല ഇംദിരാ നാധുംഡെ ഗുരി
പന്നിന ദിദിയെ പര ബ്രഹ്മ മംത്രമു |
നന്നുഗാവ കലിഗെ ബോ നാകു ഗുരു ഡിയ്യഗാനു
വെന്നെല വംടിദി ശ്രീ വേംകടേശു മംത്രമു ||

Read Related Stotrams:

– അന്നമയ്യ കീര്തന ഭാവയാമി ഗോപാലബാലം

– അന്നമയ്യ കീര്തന അദിവോ അല്ലദിവോ

– അന്നമയ്യ കീര്തന കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന

– അന്നമയ്യ കീര്തന തംദനാനാ അഹി

– ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics