Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Anni Mantramulu – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Anni Mantramulu – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

अन्नि मन्त्रमुलु निन्दे आवहिञ्चेनु
वेन्नतो नाकु गलिगे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

नारदुण्डु जपियिञ्चे नारायण मन्त्रमु
चेरे प्रह्लादुडु नारसिंह मन्त्रमु ।
कोरि विभीषणुण्डु चेकोने राम मन्त्रमु
वेरे नाकु गलिगे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

रङ्गगु वासुदेव मन्त्रमु ध्रुवुण्डु जपियिञ्चे
नङ्ग विंवे कृष्ण मन्त्र मर्जुनुण्डुनु ।
मुङ्गिट विष्णु मन्त्रमु मोगि शुकुडु पठिञ्चे
विङ्गडमै नाकु नब्बे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

इन्नि मन्त्रमुल केल्ल इन्दिरा नाधुण्डे गुरि
पन्निन दिदिये पर ब्रह्म मन्त्रमु ।
नन्नुगाव कलिगे बो नाकु गुरु डिय्यगानु
वेन्नेल वण्टिदि श्री वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

Read Related Stotrams:

– अन्नमय्य कीर्तन भावयामि गोपालबालं

– अन्नमय्य कीर्तन अदिवो अल्लदिवो

– अन्नमय्य कीर्तन कोण्डललो नेलकोन्न

– अन्नमय्य कीर्तन तन्दनाना अहि

– श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics