Malayalam

Annamayya Keerthanas Andariki Aadhaaramaina – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Andariki Aadhaaramaina – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

അംദരികാധാരമൈന ആദി പുരുഷുഡീതഡു
വിംദൈ മുന്നാരഗിംചെ വിദുരുനികഡ നീതുഡു ||

സനകാദുലു കൊനിയാഡെഡി സര്വാത്മകുഡീതഡു
വനജ ഭവാദുലകുനു ദൈവംബൈ നതഡീതഡു |
ഇനമംഡലമുന ജെലഗേടിഹിതവൈ ഭവുഡിതഡു
മുനുപുട്ടിന ദേവതലകു മൂലഭൂതി യീതഡു ||

സിരുലൊസഗി യശോദയിംട ശിശുവൈനത ഡീതഡു
ധരനാവുല മംദലലോ തഗ ജരിംചെ നീതഡു |
സരസതലനു ഗൊല്ലെതലകു ജനവുലൊസഗെ നീതഡു
ആരസി കുചേലുനി യഡുകുലു ആരഗിംചെനീതഡു ||

പംകജഭവുനകുനു ബ്രഹ്മ പദ മൊസഗെനു യീതുഡു
സംകീര്തന ലാദ്യുലചേ ജട്ടി ഗൊനിയെനീതഡു |
തെംകിഗ നേകാലമു പരദേവുഡൈന യീതഡു
വേംകടഗിരി മീദ പ്രഭല വെലസിന ഘനുഡീതഡു ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics