Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Ammamma Emamma – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Ammamma Emamma – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

अम्मम्म एमम्म अलमेल्मङ्ग नाञ्चारम्म ।
तम्मियिण्ट नलरुकोम्म ओयम्म ॥

नीरिलोन तल्लडिञ्चे नीके तलवञ्ची
नीरिकिन्द पुलकिञ्ची नीरमणुण्डु ।
गोरिकोन चेमरिञ्ची कोपमे पचरिञ्ची
सारेकु नीयलुक इट्टे चालिञ्चवम्म ॥

नीकुगाने चेय्यिचाची निण्डाकोपमुरेची
मेकोनि नीविरहान मेनु वेञ्चीनि ।
ईकडाकडि सतुल हृदयमे पेररेची
आकु मडिचिय्यनैन आनतिय्यवम्मा ॥

चक्कदनमुले पेञ्ची सकलमु गालदञ्चि
निक्कपु वेङ्कटेशुडु नीके पोञ्चीनि ।
मक्कुवतो अलमेल्मङ्ग नाञ्चारम्म
अक्कुन नातनि निट्टे अलरिञ्चवम्म ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics