Malayalam

Annamayya Keerthanas Alarulu Kuriyaga – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Alarulu Kuriyaga – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

രാഗം: ശംകരാഭരണം

അലരുലു ഗുരിയഗ നാഡെനദേ |
അലകല ഗുലുകുല നലമേലുമംഗ ||

അരവിരി സൊബഗുല നതിവലു മെച്ചഗ
അര തെര മരുഗുന നാഡെ നദേ |
വരുസഗ പൂര്വദു വാളപു തിരുപുല
ഹരി ഗരഗിംപുചു നലമേലുമംഗ ||

മട്ടപു മലപുല മട്ടെലകെലപുല
തട്ടെഡി നഡപുല ദാടെനദേ |
പെട്ടിന വജ്രപു പെംഡെപു ദളുകുലു
അട്ടിട്ടു ചിമ്മുചു നലമേലുമംഗ ||

ചിംദുല പാടല ശിരിപൊലയാടല
അംദെല മ്രോതല നാഡെ നദേ |
കംദുവ തിരുവെംകടപതി മെച്ചഗ
അംദപു തിരുപുല നലമേലുമംഗ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics