Tamil

Annamayya Keerthanas Alara Chanchalamaina – Tamil

Comments Off on Annamayya Keerthanas Alara Chanchalamaina – Tamil 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: அன்னமாசார்ய

அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ யலவாடு சேஸெ னீ வுய்யால |
பலுமாரு னுச்ச்வாஸ பவனமம்தும்ட னீ பாவம்பு தெலிபெ னீ வுய்யால ||

உதாயாஸ்த ஶைலம்பு லொனர கம்பமுலைன வுடுமம்டலமு மோசெ னுய்யால |
அதன ஆகாஶபதமு அட்டௌதூலம்பைன அகிலம்பு னிம்டெ னீ வுய்யால ||

பதிலமுக வேதமுலு பம்காரு சேருலை பட்டி வெரபை தோசெ வுய்யால |
வதலகிடு தர்மதேவத பீடமை மிகுல வர்ணிம்ப னருதாயெ வுய்யால ||

மேலு கட்லயி மீகு மேகமண்டலமெல்ல மெருகுனகு மெருகாயெ வுய்யால |
னீல ஶைலமுவம்டி னீ மேனிகாம்திகி னிஜமைன தொடவாயெ வுய்யால ||

பாலிம்ட்லு கதலகா பய்யதலு ராபாட பாமினுலு வடினூசு வுய்யால |
வோலி ப்ரஹ்மாண்டமுலு வொரகுவோ யனி பீதி னொய்ய னொய்யனைரி வூசிருய்யால ||

கமலகுனு பூபதிகி கதலு கதலகு மிம்மு கௌகலிம்பகஜேஸெ னுய்யால |
அமராம்கனலகு னீ ஹாஸ பாவ விலாஸ மம்தம்த சூபெ னீ வுய்யால ||

கமலாஸனாதுலகு கன்னுல பம்டுகை கணுதிம்ப னருதாயெ வுய்யால |
கமனீய மூர்தி வேம்கடஶைலபதி னீகு கடுவேடுகை வும்டெ வுய்யால ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics