Malayalam

Annamayya Keerthanas Alara Chanchalamaina – Malayalam

Comments Off on Annamayya Keerthanas Alara Chanchalamaina – Malayalam 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: അന്നമാചാര്യ

അലര ചംചലമൈന ആത്മലംദുംഡ നീ യലവാടു ചേസെ നീ വുയ്യാല |
പലുമാരു നുച്ഛ്വാസ പവനമംദുംഡ നീ ഭാവംബു ദെലിപെ നീ വുയ്യാല ||

ഉദായാസ്ത ശൈലംബു ലൊനര കംഭമുലൈന വുഡുമംഡലമു മോചെ നുയ്യാല |
അദന ആകാശപദമു അഡ്ഡൗദൂലംബൈന അഖിലംബു നിംഡെ നീ വുയ്യാല ||

പദിലമുഗ വേദമുലു ബംഗാരു ചേരുലൈ പട്ടി വെരപൈ തോചെ വുയ്യാല |
വദലകിടു ധര്മദേവത പീഠമൈ മിഗുല വര്ണിംപ നരുദായെ വുയ്യാല ||

മേലു കട്ലയി മീകു മേഘമണ്ഡലമെല്ല മെരുഗുനകു മെരുഗായെ വുയ്യാല |
നീല ശൈലമുവംടി നീ മേനികാംതികി നിജമൈന തൊഡവായെ വുയ്യാല ||

പാലിംഡ്ലു കദലഗാ പയ്യദലു രാപാഡ ഭാമിനുലു വഡിനൂചു വുയ്യാല |
വോലി ബ്രഹ്മാണ്ഡമുലു വൊരഗുവോ യനി ഭീതി നൊയ്യ നൊയ്യനൈരി വൂചിരുയ്യാല ||

കമലകുനു ഭൂപതികി കദലു കദലകു മിമ്മു കൗഗലിംപഗജേസെ നുയ്യാല |
അമരാംഗനലകു നീ ഹാസ ഭാവ വിലാസ മംദംദ ചൂപെ നീ വുയ്യാല ||

കമലാസനാദുലകു കന്നുല പംഡുഗൈ ഗണുതിംപ നരുദായെ വുയ്യാല |
കമനീയ മൂര്തി വേംകടശൈലപതി നീകു കഡുവേഡുകൈ വുംഡെ വുയ്യാല ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics