Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Alara Chanchalamaina – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Alara Chanchalamaina – Devanagari 12 June 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

अलर चञ्चलमैन आत्मलन्दुण्ड नी यलवाटु चेसे नी वुय्याल ।
पलुमारु नुच्छ्वास पवनमन्दुण्ड नी भावम्बु देलिपे नी वुय्याल ॥

उदायास्त शैलम्बु लोनर कम्भमुलैन वुडुमण्डलमु मोचे नुय्याल ।
अदन आकाशपदमु अड्डौदूलम्बैन अखिलम्बु निण्डे नी वुय्याल ॥

पदिलमुग वेदमुलु बङ्गारु चेरुलै पट्टि वेरपै तोचे वुय्याल ।
वदलकिटु धर्मदेवत पीठमै मिगुल वर्णिम्प नरुदाये वुय्याल ॥

मेलु कट्लयि मीकु मेघमण्डलमेल्ल मेरुगुनकु मेरुगाये वुय्याल ।
नील शैलमुवण्टि नी मेनिकान्तिकि निजमैन तोडवाये वुय्याल ॥

पालिण्ड्लु कदलगा पय्यदलु रापाड भामिनुलु वडिनूचु वुय्याल ।
वोलि ब्रह्माण्डमुलु वोरगुवो यनि भीति नोय्य नोय्यनैरि वूचिरुय्याल ॥

कमलकुनु भूपतिकि कदलु कदलकु मिम्मु कौगलिम्पगजेसे नुय्याल ।
अमराङ्गनलकु नी हास भाव विलास मन्दन्द चूपे नी वुय्याल ॥

कमलासनादुलकु कन्नुल पण्डुगै गणुतिम्प नरुदाये वुय्याल ।
कमनीय मूर्ति वेङ्कटशैलपति नीकु कडुवेडुकै वुण्डे वुय्याल ॥

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics