Devanagari,Sanskrit,Hindi

Annamayya Keerthanas Adivo Alladivo – Devanagari

Comments Off on Annamayya Keerthanas Adivo Alladivo – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: अन्नमाचार्य

रागं: मध्यमावति

अदिवो अल्लदिवो श्री हरि वासमु
पदिवेल शेषुल पडगल मयमु ॥

अदे वेङ्कटाचल मखिलोन्नतमु
अदिवो ब्रह्मादुल कपुरूपमु ।
अदिवो नित्यनिवास मखिल मुनुलकु
अदे चूडु डदे मोक्कु डानन्दमयमु ॥

चेङ्गट नदिवो शेषाचलमू
निङ्गि नुन्न देवतल निजवासमु ।
मुङ्गिट नल्लदिवो मूलनुन्न धनमु
बङ्गारु शिखराल बहु ब्रह्ममयमु ॥

कैवल्य पदमु वेङ्कट नग मदिवो
श्री वेङ्कटपतिकि सिरुलैनदि ।
भाविम्प सकल सम्पद रूपमदिवो
पावनमुल केल्ल पावन मयमू ॥

Read Related Stotrams:

– अन्नमय्य कीर्तन नारायणते नमो नमो

– अन्नमय्य कीर्तन जो अच्युतानन्द

– अन्नमय्य कीर्तन कोण्डललो नेलकोन्न

– अन्नमय्य कीर्तन तन्दनाना अहि

– श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics