Malayalam

Anjaneya Dandakam – Malayalam

0 Comments 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ശ്രീ ആംജനേയം പ്രസന്നാംജനേയം
പ്രഭാദിവ്യകായം പ്രകീര്തി പ്രദായം
ഭജേ വായുപുത്രം ഭജേ വാലഗാത്രം ഭജേഹം പവിത്രം
ഭജേ സൂര്യമിത്രം ഭജേ രുദ്രരൂപം
ഭജേ ബ്രഹ്മതേജം ബടംചുന് പ്രഭാതംബു
സായംത്രമുന് നീനാമസംകീര്തനല് ജേസി
നീ രൂപു വര്ണിംചി നീമീദ നേ ദംഡകം ബൊക്കടിന് ജേയ
നീ മൂര്തിഗാവിംചി നീസുംദരം ബെംചി നീ ദാസദാസുംഡവൈ
രാമഭക്തുംഡനൈ നിന്നു നേഗൊല്ചെദന്
നീ കടാക്ഷംബുനന് ജൂചിതേ വേഡുകല് ചേസിതേ
നാ മൊരാലിംചിതേ നന്നു രക്ഷിംചിതേ
അംജനാദേവി ഗര്ഭാന്വയാ ദേവ
നിന്നെംച നേനെംതവാഡന്
ദയാശാലിവൈ ജൂചിയുന് ദാതവൈ ബ്രോചിയുന്
ദഗ്ഗരന് നില്ചിയുന് ദൊല്ലി സുഗ്രീവുകുന്-മംത്രിവൈ
സ്വാമി കാര്യാര്ഥമൈ യേഗി
ശ്രീരാമ സൗമിത്രുലം ജൂചി വാരിന്വിചാരിംചി
സര്വേശു ബൂജിംചി യബ്ഭാനുജും ബംടു ഗാവിംചി
വാലിനിന് ജംപിംചി കാകുത്ഥ്സ തിലകുന് കൃപാദൃഷ്ടി വീക്ഷിംചി
കിഷ്കിംധകേതെംചി ശ്രീരാമ കാര്യാര്ഥമൈ ലംക കേതെംചിയുന്
ലംകിണിന് ജംപിയുന് ലംകനുന് ഗാല്ചിയുന്
യഭ്ഭൂമിജം ജൂചി യാനംദമുപ്പൊംഗി യായുംഗരംബിച്ചി
യാരത്നമുന് ദെച്ചി ശ്രീരാമുനകുന്നിച്ചി സംതോഷമുന്‌ജേസി
സുഗ്രീവുനിന് യംഗദുന് ജാംബവംതു ന്നലുന്നീലുലന് ഗൂഡി
യാസേതുവുന് ദാടി വാനരുല്‍മൂകലൈ പെന്മൂകലൈ
യാദൈത്യുലന് ദ്രുംചഗാ രാവണുംഡംത കാലാഗ്നി രുദ്രുംഡുഗാ വച്ചി
ബ്രഹ്മാംഡമൈനട്ടി യാ ശക്തിനിന്‍വൈചി യാലക്ഷണുന് മൂര്ഛനൊംദിംപഗാനപ്പുഡേ നീവു
സംജീവിനിന്‍ദെച്ചി സൗമിത്രികിന്നിച്ചി പ്രാണംബു രക്ഷിംപഗാ
കുംഭകര്ണാദുല ന്വീരുലം ബോര ശ്രീരാമ ബാണാഗ്നി
വാരംദരിന് രാവണുന് ജംപഗാ നംത ലോകംബു ലാനംദമൈ യുംഡ
നവ്വേളനു ന്വിഭീഷുണുന് വേഡുകന് ദോഡുകന് വച്ചി പട്ടാഭിഷേകംബു ചേയിംചി,
സീതാമഹാദേവിനിന് ദെച്ചി ശ്രീരാമുകുന്നിച്ചി,
യംതന്നയോധ്യാപുരിന്‍ജൊച്ചി പട്ടാഭിഷേകംബു സംരംഭമൈയുന്ന
നീകന്ന നാകെവ്വരുന് ഗൂര്മി ലേരംചു മന്നിംചി ശ്രീരാമഭക്ത പ്രശസ്തംബുഗാ
നിന്നു സേവിംചി നീ കീര്തനല് ചേസിനന് പാപമുല്‍ല്ബായുനേ ഭയമുലുന്
ദീരുനേ ഭാഗ്യമുല് ഗല്ഗുനേ സാമ്രാജ്യമുല് ഗല്ഗു സംപത്തുലുന് കല്ഗുനോ
വാനരാകാര യോഭക്ത മംദാര യോപുണ്യ സംചാര യോധീര യോവീര
നീവേ സമസ്തംബുഗാ നൊപ്പി യാതാരക ബ്രഹ്മ മംത്രംബു പഠിയിംചുചുന് സ്ഥിരമ്മുഗന്
വജ്രദേഹംബുനുന് ദാല്ചി ശ്രീരാമ ശ്രീരാമയംചുന് മനഃപൂതമൈന എപ്പുഡുന് തപ്പകന്
തലതുനാ ജിഹ്വയംദുംഡി നീ ദീര്ഘദേഹമ്മു ത്രൈലോക്യ സംചാരിവൈ രാമ
നാമാംകിതധ്യാനിവൈ ബ്രഹ്മതേജംബുനന് രൗദ്രനീജ്വാല
കല്ലോല ഹാവീര ഹനുമംത ഓംകാര ശബ്ദംബുലന് ഭൂത പ്രേതംബുലന് ബെന്
പിശാചംബുലന് ശാകിനീ ഢാകിനീത്യാദുലന് ഗാലിദയ്യംബുലന്
നീദു വാലംബുനന് ജുട്ടി നേലംബഡം ഗൊട്ടി നീമുഷ്ടി ഘാതംബുലന്
ബാഹുദംഡംബുലന് രോമഖംഡംബുലന് ദ്രുംചി കാലാഗ്നി
രുദ്രുംഡവൈ നീവു ബ്രഹ്മപ്രഭാഭാസിതംബൈന നീദിവ്യ തേജംബുനുന് ജൂചി
രാരോരി നാമുദ്ദു നരസിംഹ യന്‍ചുന് ദയാദൃഷ്ടി
വീക്ഷിംചി നന്നേലു നാസ്വാമിയോ യാംജനേയാ
നമസ്തേ സദാ ബ്രഹ്മചാരീ
നമസ്തേ നമോവായുപുത്രാ നമസ്തേ നമഃ

Read Related Stotrams:

– ഹനുമാന് ചാലീസാ

– നിത്യ പാരായണ ശ്ലോകാഃ

– രാമ രക്ഷാ സ്തോത്രമ്

– ശ്രീ രാമ പംച രത്ന സ്തോത്രമ്

– ഹനുമ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics