Gujarati

Anjaneya Dandakam – Gujarati

Comments Off on Anjaneya Dandakam – Gujarati 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
શ્રી આંજનેયં પ્રસન્નાંજનેયં
પ્રભાદિવ્યકાયં પ્રકીર્તિ પ્રદાયં
ભજે વાયુપુત્રં ભજે વાલગાત્રં ભજેહં પવિત્રં
ભજે સૂર્યમિત્રં ભજે રુદ્રરૂપં
ભજે બ્રહ્મતેજં બટંચુન પ્રભાતંબુ
સાયંત્રમુન નીનામસંકીર્તનલ જેસિ
ની રૂપુ વર્ણિંચિ નીમીદ ને દંડકં બોક્કટિન જેય
ની મૂર્તિગાવિંચિ નીસુંદરં બેંચિ ની દાસદાસુંડવૈ
રામભક્તુંડનૈ નિન્નુ નેગોલ્ચેદન
ની કટાક્ષંબુનન જૂચિતે વેડુકલ ચેસિતે
ના મોરાલિંચિતે નન્નુ રક્ષિંચિતે
અંજનાદેવિ ગર્ભાન્વયા દેવ
નિન્નેંચ નેનેંતવાડન
દયાશાલિવૈ જૂચિયુન દાતવૈ બ્રોચિયુન
દગ્ગરન નિલ્ચિયુન દોલ્લિ સુગ્રીવુકુન-મંત્રિવૈ
સ્વામિ કાર્યાર્થમૈ યેગિ
શ્રીરામ સૌમિત્રુલં જૂચિ વારિન્વિચારિંચિ
સર્વેશુ બૂજિંચિ યબ્ભાનુજું બંટુ ગાવિંચિ
વાલિનિન જંપિંચિ કાકુત્થ્સ તિલકુન કૃપાદૃષ્ટિ વીક્ષિંચિ
કિષ્કિંધકેતેંચિ શ્રીરામ કાર્યાર્થમૈ લંક કેતેંચિયુન
લંકિણિન જંપિયુન લંકનુન ગાલ્ચિયુન
યભ્ભૂમિજં જૂચિ યાનંદમુપ્પોંગિ યાયુંગરંબિચ્ચિ
યારત્નમુન દેચ્ચિ શ્રીરામુનકુન્નિચ્ચિ સંતોષમુન્‌જેસિ
સુગ્રીવુનિન યંગદુન જાંબવંતુ ન્નલુન્નીલુલન ગૂડિ
યાસેતુવુન દાટિ વાનરુલ્‍મૂકલૈ પેન્મૂકલૈ
યાદૈત્યુલન દ્રુંચગા રાવણુંડંત કાલાગ્નિ રુદ્રુંડુગા વચ્ચિ
બ્રહ્માંડમૈનટ્ટિ યા શક્તિનિન્‍વૈચિ યાલક્ષણુન મૂર્છનોંદિંપગાનપ્પુડે નીવુ
સંજીવિનિન્‍દેચ્ચિ સૌમિત્રિકિન્નિચ્ચિ પ્રાણંબુ રક્ષિંપગા
કુંભકર્ણાદુલ ન્વીરુલં બોર શ્રીરામ બાણાગ્નિ
વારંદરિન રાવણુન જંપગા નંત લોકંબુ લાનંદમૈ યુંડ
નવ્વેળનુ ન્વિભીષુણુન વેડુકન દોડુકન વચ્ચિ પટ્ટાભિષેકંબુ ચેયિંચિ,
સીતામહાદેવિનિન દેચ્ચિ શ્રીરામુકુન્નિચ્ચિ,
યંતન્નયોધ્યાપુરિન્‍જોચ્ચિ પટ્ટાભિષેકંબુ સંરંભમૈયુન્ન
નીકન્ન નાકેવ્વરુન ગૂર્મિ લેરંચુ મન્નિંચિ શ્રીરામભક્ત પ્રશસ્તંબુગા
નિન્નુ સેવિંચિ ની કીર્તનલ ચેસિનન પાપમુલ્‍લ્બાયુને ભયમુલુન
દીરુને ભાગ્યમુલ ગલ્ગુને સામ્રાજ્યમુલ ગલ્ગુ સંપત્તુલુન કલ્ગુનો
વાનરાકાર યોભક્ત મંદાર યોપુણ્ય સંચાર યોધીર યોવીર
નીવે સમસ્તંબુગા નોપ્પિ યાતારક બ્રહ્મ મંત્રંબુ પઠિયિંચુચુન સ્થિરમ્મુગન
વજ્રદેહંબુનુન દાલ્ચિ શ્રીરામ શ્રીરામયંચુન મનઃપૂતમૈન એપ્પુડુન તપ્પકન
તલતુના જિહ્વયંદુંડિ ની દીર્ઘદેહમ્મુ ત્રૈલોક્ય સંચારિવૈ રામ
નામાંકિતધ્યાનિવૈ બ્રહ્મતેજંબુનન રૌદ્રનીજ્વાલ
કલ્લોલ હાવીર હનુમંત ઓંકાર શબ્દંબુલન ભૂત પ્રેતંબુલન બેન
પિશાચંબુલન શાકિની ઢાકિનીત્યાદુલન ગાલિદય્યંબુલન
નીદુ વાલંબુનન જુટ્ટિ નેલંબડં ગોટ્ટિ નીમુષ્ટિ ઘાતંબુલન
બાહુદંડંબુલન રોમખંડંબુલન દ્રુંચિ કાલાગ્નિ
રુદ્રુંડવૈ નીવુ બ્રહ્મપ્રભાભાસિતંબૈન નીદિવ્ય તેજંબુનુન જૂચિ
રારોરિ નામુદ્દુ નરસિંહ યન્‍ચુન દયાદૃષ્ટિ
વીક્ષિંચિ નન્નેલુ નાસ્વામિયો યાંજનેયા
નમસ્તે સદા બ્રહ્મચારી
નમસ્તે નમોવાયુપુત્રા નમસ્તે નમઃ

Read Related Stotrams:

– હનુમાન ચાલીસા

– નિત્ય પારાયણ શ્લોકાઃ

– રામ રક્ષા સ્તોત્રમ

– શ્રી રામ પંચ રત્ન સ્તોત્રમ

– હનુમ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics